Nodokļi Latvijā

nodokļu konsultācijas Latvijā kopš 2002 gada

Uzņēmums AUDITEX piedāvā saviem klientiem pilnu konsultāciju ciklu: konsultācijas juridiskos un nodokļu jautājumos, palīdzību līgumu sastādīšanā un iekšējā biroja darba organizēšanā. Apgūstot visdažādāko saimniecisko darbību grāmatvedības specifiku, sniedzam konsultācijas arī biznesa plānošanā, kā arī uzņēmumu un iedzīvotāju nodokļu struktūrēšanā.

Pamatinformācija par Latvijas nodokļu sistēmu

Valūta - eiro (EUR)

Valūtas kontrole - Nav

Statūtkapitāla nodeva - Nav

Grāmatvedības principi / finanšu pārskati - Nacionālie standarti (saskaņā ar SGS) un SFPS. Finanšu pārskats ir jāsagatavo katru gadu.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis - 20%

PVN - 21%, (samazināta likme 12% vai 5% atsevišķām precēm/pakalpojumiem).

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 20%, 23%, 31%

Sociālās iemaksas - 34,09%

Brīvās ekonomiskās zonas (BEZ) - Latvijā ir 5 nodokļu paradīzes un tās atrodas lielākajās Latvijas pilsētās (turklāt 3 no tiem ir neaizsalstoši porti):

 • Rīgas brīvosta,

 • Ventspils brīvosta,

 • Liepājas speciālā ekonomiskā zona,

 • Latgales speciālā ekonomiskā zona,

 • Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona.

Plašāka informācija par uzņēmuma reģistrāciju Latvijas BEZ ir šeit.

Nodokļu iestādes - Valsts ieņēmumu dienests www.vid.gov.lv

Galvenās uzņēmējdarbības vienības

 • sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA),

 • akciju sabiedrība (AS),

 • pilna sabiedrība (PS)

 • komandītsabiedrība (KS),

 • ārvalstu uzņēmuma filiāle.

Taksācijas periods - kalendārais mēnesis un finanšu gads

Nodokļu deklarācija — nodokļu deklarācijas jāiesniedz katru mēnesi (vai dažos gadījumos reizi ceturksnī) līdz nākamā mēneša 20. datumam. Nodoklis tiek samaksāts arī līdz nākamā mēneša 20. datumam (vai ceturkšņa datumam, ja attiecināms). Plašāku informāciju par nodokļu deklarācijas iesniegšanu skatiet sadaļā "Nodokļi un fizisko personu ienākumu un mantas deklarēšanas kārtība".

Sodi - par novēlotu nodokļu samaksu tiek iekasēta soda nauda 0,05% dienā. Pamatojoties uz nodokļu audita rezultātiem, var tikt piemēroti papildu sodi no 10% līdz 300% no nodokļa summas.

Uzņēmuma ienākuma nodokļa pamatprincipi Latvijā

Sabiedrības nodokļu rezidence Latvijā - uzņēmums tiek uzskatīts par Latvijas nodokļu rezidentu, ja tas ir reģistrēts Latvijā (t.i., reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā).

Vispārējais noteikums ir tāds, ka Latvijas rezidenti maksā nodokli par saviem ienākumiem visā pasaulē. Nerezidenti Latvijā tiek aplikti ar nodokli tikai ienākumu daļā, kas tiek saņemta Latvijā. Ārvalstu uzņēmumu pastāvīgās pārstāvniecības (PE) tiek apliktas ar nodokļiem tāpat kā rezidentu uzņēmumi, bet maksājumiem, kas veikti galvenajam birojam, attiecas daži ierobežojumi.

Apliekamais ienākums Latvijā - uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aplikts tikai tad, kad tiek sadalīta peļņa, t.i. reinvestētā vai nesadalītā peļņa netiek aplikta ar nodokli. Peļņas sadale ietver aprēķinātās dividendes un starpposma dividendes, dividendēm līdzīgus maksājumus, slēptās peļņas sadali un tā saukto iespējamo dividenžu sadali, piemēram, ar uzņēmējdarbību nesaistītus izdevumus, pārmērīgus procentu maksājumus, aizdevumus saistītajām pusēm, transfertcenu korekcijas, nekvalificētus bezcerīgos parādus un likvidācijas kvota.

Ienākuma nodoklis Latvijā - 20% no kopējās sadales summas. Atsevišķi izdevumi tiek uzskatīti arī par peļņas sadali (sk. "Ar nodokli apliekamie ienākumi." iepriekš). Uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķina pēc formulas: nodokļa bāzi dala ar 0,8 un reizina ar 20%. Tas ir, ja bruto peļņa ir 100 eiro, tad 80 eiro var sadalīt kā dividendes un izmaksāt dalībniekam, un budžetā jāieskaita nodoklis 20 eiro apmērā (80/0,8x20%=20). Rezultātā efektīvā nodokļa likme ir 25%.

Minimālais nodoklis – ja uzņēmumam pārskata gada beigās nav jāmaksā nodoklis vai nodoklis ir mazāks par 50 eiro, tad tiek piemērots minimālais nodoklis 50 eiro. Minimālais nodoklis nav uzskatāms par nodokļa pārmaksu.

Zaudējumi – uzņēmumu ienākuma nodoklis attiecas tikai uz sadalīto peļņu, un jebkuri finansiālie zaudējumi samazina sadalītās peļņas apjomu.

Līdz 2017.gadam uzkrātos nodokļu zaudējumus var izmantot līdz 2022.gada 31.decembrim, lai samazinātu līdz 50% no ar nodokli apliekamās sadalītās peļņas

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) Latvijā

Ar nodokli apliekamie darījumi - PVN tiek piemērots preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai, preču un pakalpojumu iegādei ES, kā arī preču un pakalpojumu importam.

PVN likmes Latvijā - standarta likme ir 21%, atsevišķām precēm/pakalpojumiem tiek piemērota samazināta likme 12% vai 5% apmērā. Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi ir atbrīvoti no PVN.

PVN reģistrācija Latvijā - personai, kuras apgrozījums no preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas (bez importa) 12 mēnešos pārsniedz 40 000 eiro, jāreģistrējas Latvijas nodokļu iestādēs kā PVN maksātājam. Ārvalsts personai, kas veic uzņēmējdarbību Latvijā, jāreģistrējas PVN maksātājai pirms pirmās ar nodokli apliekamās piegādes datuma.

PVN iesniegšana un samaksa Latvijā - taksācijas periods parasti ir kalendārais mēnesis, lai gan nodokļu maksātājam ar mazāku apgrozījumu tas var būt arī reizi ceturksnī. PVN pārskats jāiesniedz nodokļu iestādēm un nodoklis jāsamaksā līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 20. datumam.

PVN maksāšanas atlikšana, ievedot Latvijā - iespējams piemērot Īpašo PVN maksāšanas režīmu ievedot preces. Šajā gadījumā ir importa deklarācijā aprēķinātā PVN maksājuma samaksas atlikšana līdz tā uzrādīšanai attiecīgā perioda PVN deklarācijā. Taču šāda režīma piemērošanai ir noteiktas vairākas prasības, no kurām viena ir iespēja to izmantot tikai pēc uzņēmuma darbības gada.

Sazinieties ar mums, lai varam izprast uzņēmuma profilu un novērtēt tā atbilstību īpašā PVN režīma piemērošanas prasībām.

Holdinga režīms Latvijā

Latvijā nepastāv īpašs holdinga režīms, tomēr atsevišķi dividenžu un kapitāla pieauguma veidi var tikt atbrīvoti no nodokļa.

Izmaksāto dividenžu aplikšana ar nodokli – dividendes un citas peļņas sadales tiek apliktas ar uzņēmumu ienākuma nodokli uzņēmuma līmenī (skat. "Ar nodokli apliekamie ienākumi" iepriekš). Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek piemērots dividenžu izmaksas deklarēšanas brīdī. Peļņas izmaksas laikā citi nodokļi netiek piemēroti.

Kapitāla pieaugums — kapitāla pieaugums no īpašuma pārdošanas tiek aplikts ar nodokli tikai par peļņas sadali. Kapitāla pieaugums no akciju pārdošanas ir atbrīvots no nodokļa ar nosacījumu, ka akcijas ir uzņēmuma īpašumā vismaz 36 mēnešus (šis atbrīvojums neattiecas uz kapitāla pieaugumu, kas gūts no tādu uzņēmumu akciju pārdošanas, kas atrodas zemo uzņēmumu akciju sarakstā). nodokļu un/vai beznodokļu jurisdikciju valstis (sk. “Melnais saraksts”), kā arī gadījumos, kad notiek tāda uzņēmuma akciju pārdošana, kuras aktīvus veido vairāk nekā 50% no Latvijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

Atbrīvojums no saņemtajām dividendēm Latvijā – turpmāka no rezidentiem un nerezidentiem saņemto dividenžu sadale Latvijā netiks aplikta ar uzņēmumu ienākuma nodokli, ja tiks izpildīti šādi nosacījumi:

 • sabiedrība, kas izmaksā dividendes, ir aplikta ar uzņēmumu ienākuma nodokli tās rezidences valstī; vai dividendēm jau ir piemērots ieturējuma nodoklis jurisdikcijā, kad dividendes tiek izmaksātas;

 • dividenžu maksātājs nav sabiedrība no zemu nodokļu vai ar nodokļiem atbrīvotas jurisdikcijas (sk. "Melno sarakstu"); un

 • dividendes nav atskaitāmas izmaksas dividenžu izmaksātāja valstī.

Sazinieties ar mums, lai varam izprast uzņēmuma profilu un novērtēt tā atbilstību turēšanas režīma piemērošanas prasībām Latvijā.

Ieturējuma nodoklis

"Melnais saraksts" - ar nodokli 20% tiek aplikti visi maksājumi juridiskām personām, kas atrodas "melnā" saraksta jurisdikcijās, izņemot maksājumus par iegādātajām precēm un Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskas obligācijas iegādei.

Dividendes – Latvijā netiek aplikts ieturējuma nodoklis par izmaksātajām dividendēm, izņemot dividendes, kas izmaksājamas personām, kuras ir melnajā sarakstā iekļauto jurisdikciju rezidenti. Sīkāk skatīt Latvijas nodokļu konvenciju likmes.

Procenti – Latvijā netiek iekasēts nodoklis par samaksātajiem procentiem, izņemot procentus, kas izmaksāti personām, kuras ir melnajā sarakstā iekļauto jurisdikciju rezidenti. Sīkāk skatīt Latvijas nodokļu konvenciju likmes.

Autoratlīdzība – no Latvijā izmaksātajām autoratlīdzībām netiek iekasēts nodoklis, izņemot autoratlīdzību, kas tiek izmaksāta personām, kuras ir melnajā sarakstā iekļauto jurisdikciju rezidenti. Sīkāk skatīt Latvijas nodokļu konvenciju likmes.

Konsultāciju pakalpojumi – konsultāciju un menedžmenta rakstura pakalpojumi Latvijā tiek aplikti ar nodokļa ieturējumu 20% apmērā, ja vien līgumā par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu nav noteikts citādi.

Nekustamā īpašuma pārdošana - Ar nodokli 3% apmērā apliek nerezidenta ienākumus no Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas vai kapitāla daļu pārdošanas uzņēmumā, kura aktīvu vairāk nekā 50% veido Latvijā esošais nekustamais īpašums.

Tehniskās apkopes maksa - par tehnisko pakalpojumu apmaksu Latvijā netiek iekasēts nodoklis.

Naudas līdzekļu pārskaitīšana no filiāles uz galveno biroju - Latvijā netiek iekasēts nodoklis par naudas līdzekļu pārskaitīšanu no filiāles uz galveno biroju.

Sazinieties ar mums, lai mēs izprastu uzņēmuma darbības profilu un novērtētu riskus saistībā ar nodokļa ieturēšanu pie avota Latvijā.

Latvijas melnajā sarakstā iekļautās valstis – zemu nodokļu un/vai beznodokļu jurisdikciju saraksts

Latvijas "melnais" saraksts - zemu nodokļu un/vai beznodokļu jurisdikcijas ir:

 • Guama;

 • Samoa (ASV);

 • Virdžīnu salas (ASV);

 • Fidži salu Republika;

 • Palau Republika;

 • Panamas Republika;

 • Neatkarīgā Samoa valsts;

 • Trinidādas un Tobāgo Republika;

 • Vanuatu Republika.

Sazinieties ar mums, lai varam izprast uzņēmuma darbības profilu un novērtēt ārzonas nodokļa ieturēšanas riskus Latvijā.

Kontrolētie ārvalstu uzņēmumi (CFC) Latvijā

Kontrolētie ārvalstu uzņēmumi (KĀU) Latvijā – Kontrolēto ārvalstu uzņēmumu (KĀU) režīms juridiskām personām ir ieviests no 2019. gada 1. janvāra. Kontrolētais ārvalstu uzņēmums ir persona, kurā Latvijas uzņēmumam vienatnē vai kopā ar saistītiem uzņēmumiem ir tieša vai netieša līdzdalība vairāk nekā 50% no ārvalstu uzņēmuma kapitāla vai balsstiesībām, vai ir tiesības saņemt vairāk nekā 50% no ārvalstu uzņēmuma peļņas.

Latvijas uzņēmuma pastāvīgā pārstāvniecība ārvalstīs vienmēr tiek uzskatīta par KĀU.

Uzņēmumam savā nodokļu bāzē ir jāiekļauj KĀU nesadalītie ienākumi no mākslīgiem darījumiem, kas noslēgti, lai iegūtu nodokļu priekšrocības. Darījums vai darījumu virkne tiek uzskatīta par mākslīgu tādā mērā, ka ārvalstu uzņēmumam vai pastāvīgajai pārstāvniecībai pašam nepiederētu aktīvi vai tas neuzņemtos ienākumu gūšanai nepieciešamos riskus, ja ārvalstu uzņēmumu vai pastāvīgo pārstāvniecību nekontrolētu sabiedrība, kas veic šiem aktīviem un riskiem nepieciešamo pārvaldīšanas funkciju.

KĀU noteikumi netiek piemēroti, ja KĀU peļņa nepārsniedz EUR 750 000, un saņemtie ienākumi, neskaitot preču un pakalpojumu pārdošanu, nepārsniedz EUR 75 000. Iepriekš minētie ierobežojumi neattiecas uz ienākumiem no uzņēmumiem no valstīm, kas atrodas "melnais" zemu nodokļu jurisdikciju saraksts.

Sazinieties ar mums, lai mēs varētu izprast uzņēmuma profilu un novērtēt riskus tikt atzītam par CFC.

Uzņēmuma darbinieku aplikšana ar nodokļiem Latvijā

Algas nodoklis - darba devējiem katru mēnesi ir jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis un jāpārskaita nodokļa summa.

Tiek piemērotas šādas nodokļu likmes:

20% no ienākumiem līdz 20 004 eiro gadā;

23% no ienākumiem virs 20 005 eiro gadā; un

31% no ienākumiem virs 78 100 eiro gadā.

Sociālās iemaksas – sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek veiktas par ienākumiem no darba attiecībām 35,09% apmērā no darbinieka bruto algas:

23,59% - apmaksā darba devējs par saviem līdzekļiem un

10,5% - darba devējs ietur no darbinieka algas.

Iemaksas ir jāveic un jādeklarē nodokļu iestādēm katru mēnesi. Plašāku informāciju par nodokļu deklarācijas iesniegšanu skatiet sadaļā "Nodokļi un fizisko personu ienākumu un mantas deklarēšanas kārtība".

Darba devējiem nerezidentiem ir jāreģistrējas nodokļu iestādēs vai atsevišķos gadījumos jāpilnvaro darbinieki reģistrēties un pašiem veikt maksājumus ārvalstu darba devēja vārdā.

Plānās kapitalizācijas noteikumi Latvijā

Saskaņā ar plānās kapitalizācijas noteikumiem, procentu maksājumi tiek aplikti ar nodokli, ja:

 • parāda attiecība pret pašu kapitālu (parāda: pašu kapitāla attiecība) pārsniedz 4:1; vai

 • procentu maksājums pārsniedz 3 miljonus eiro jeb 30% no EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas).

Ar nodokli apliekamā bāze šo divu aprēķinu rezultātā ietver lielāku summu. Plānās kapitalizācijas noteikumi neattiecas uz kredītu procentu maksāšanu Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstu kredītiestādēm vai kredītiestādēm no valsts, kas noslēgusi līgumu ar nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu. Latvija, vai ES valstu / EEZ valsts parāda vērtspapīriem.

Transfertcenas Latvijā

Transfertcenu noteikšanas noteikumi Latvijā kopumā atbilst OECD transfertcenu ieteikumiem.

Obligāta master-faila sagatavošana (bez iesniegšanas nodokļu iestādēs) nepieciešama, ja darījumu kopējā summa starp saistītajām personām pārsniedz 5 miljonus eiro gadā.

Master-fails ir jāiesniedz nodokļu iestādēm, ja:

 • gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro un darījumu ar saistītajām personām kopējā summa pārsniedz 5 miljonus euro; vai

 • darījumu ar saistītajām personām kopējā summa pārsniedz 15 miljonus euro.

Sākotnējs fails ir jāsagatavo (bez iesniegšanas nodokļu iestādēs), ja darījumu kopējā summa starp saistītajām personām pārsniedz 250 000 eiro gadā un šāds Sākotnējs fails jāiesniedz nodokļu iestādēm, ja šo darījumu summa pārsniedz 5 miljonus eiro.

Par būtiskiem pārkāpumiem transfertcenu dokumentācijas sagatavošanā vai tās nodrošināšanā nodokļu maksātājam var uzlikt naudas sodu līdz 1% no darījumu summas ar saistītajām personām, bet soda apmērs nepārsniedz 100 000 eiro par katru. darījums.

Papildus konsultāciju pakalpojumiem Jūs varat izmantot arī mūsu grāmatvedības pakalpojumus Latvijā un pakalpojumus uzņēmuma reģistrācijai Latvijā.